Deze voorwaarden zijn gebaseerd op modelvoorwaarden van de K.v.K. 2013.

Artikel 1 Algemeen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘Praktijk
Dieuwertje`, en Cliënt(e) waarop Praktijk Dieuwertje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk Dieuwertje,
voor de uitvoering waarvan door Praktijk Dieuwertje derden dienen te worden betrokken.

3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Praktijk Dieuwertje en
directie.

4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Cliënt(e) wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Praktijk Dieuwertje en Cliënt(e) zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8 Indien Praktijk Dieuwertje niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Praktijk Dieuwertje in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Praktijk Dieuwertje zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Praktijk Dieuwertje kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt(e)
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bestaat een counseling bijeenkomst uit 1 uur, waarbij 50
minuten wordt besteed met Cliënt(e). De resterende tijd wordt besteed aan administratie en bijhouden
zorgdossier.

5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Praktijk Dieuwertje daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktijk Dieuwertje anders aangeeft.

6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk Dieuwertje  niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
prijsverhoging
1 De overeenkomst tussen Praktijk Dieuwertje en Cliënt(e) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
Cliënt(e) Praktijk Dieuwertje derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Praktijk Dieuwertje dient daarbij
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 Praktijk Dieuwertje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4 Praktijk Dieuwertje heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5 Praktijk Dieuwertje is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6 Cliënt(e) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk Dieuwertje aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt(e) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, (tijdig) aan Praktijk Dieuwertje worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan Praktijk Dieuwertje zijn
verstrekt, heeft Praktijk Dieuwertje het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
Praktijk Dieuwertje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Dieuwertje is
uitgegaan van door Cliënt(e) verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Praktijk Dieuwertje  een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8 Indien Cliënt(e) in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens
Praktijk Dieuwertje gehouden is, dan is Cliënt(e) aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Praktijk
Dieuwertje daardoor direct of indirect ontstaan.

9 Indien Praktijk Dieuwertje met Cliënt(e) een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Praktijk
Dieuwertje niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat
Cliënt(e) in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging
van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan
10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
Cliënt(e) die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Praktijk Dieuwertje – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst
op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Praktijk Dieuwertje rustende
verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1 Praktijk Dieuwertje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien Cliënt(e) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
na het sluiten van de overeenkomst Praktijk Dieuwertje ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Cliënt(e) de verplichtingen niet zal nakomen, indien Cliënt(e) bij het sluiten van de
overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Cliënt(e)
niet langer van Praktijk Dieuwertje kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2 Voorts is Praktijk Dieuwertje bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Praktijk Dieuwertje kan worden gevergd.

3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Dieuwertje op Cliënt(e)
onmiddellijk opeisbaar. Indien Praktijk Dieuwertje de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4 Indien Praktijk Dieuwertje tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5 Indien de ontbinding aan Cliënt(e) toerekenbaar is, is Praktijk Dieuwertje gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6 Indien Cliënt(e) zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Praktijk Dieuwertje gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl Cliënt(e), uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Dieuwertje, zal Praktijk Dieuwertje in
overleg met Cliënt(e) zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan Cliënt(e) toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Praktijk Dieuwertje extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Cliënt(e) in rekening gebracht.
Cliënt(e) is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Dieuwertje
anders aangeeft.

8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Cliënt(e), van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Cliënt(e) niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Praktijk Dieuwertje  vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Praktijk Dieuwertje
Counseling op Cliënt(e) zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9 Indien Cliënt(e) een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden
die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele
aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan Cliënt(e) in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1 Praktijk Dieuwertje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt(e) indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Praktijk Dieuwertje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Dieuwertje niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Praktijk Dieuwertje of van derden daaronder
begrepen. Praktijk Dieuwertje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Praktijk Dieuwertje
haar verbintenis had moeten nakomen.

3 Praktijk Dieuwertje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4 Voorzoveel Praktijk Dieuwertje ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk Dieuwertje gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt(e) is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1 Betaling van een zaak (synoniem: een geleverde dienst, waaronder met name een (counselings)
gesprek) dient contant te geschieden direct in aansluiting op de afspraak. Cliënt(e) ontvangt bij
contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

2 Indien cliënt(e) niet aan de verplichting van contante betaling voldoet, dient betaling te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum, via de bank. Zolang betaling uitblijft, is Praktijk Dieuwertje gerechtigd dienstverlening
op te schorten.

3 Los van hetgeen hiernavolgend is gesteld zal voor elke herinnering €25 administratiekosten in nota worden
gebracht.

4 Indien anders is overeengekomen dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Praktijk Dieuwertje aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Praktijk Dieuwertje aangegeven. Praktijk Dieuwertje is gerechtigd om periodiek te factureren.

5 Indien Cliënt(e) in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt(e) van rechtswege in
verzuim. Cliënt(e) is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in
welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat Cliënt(e) in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6 Praktijk Dieuwertje heeft het recht de door Cliënt(e) gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering  van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. Praktijk Dieuwertje kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, indien Cliënt(e) een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Praktijk Dieuwertje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7 Cliënt(e) is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Praktijk Dieuwertje verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Cliënt(e) die geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8 Indien Cliënt(e) in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt(e). Het verzuim van Cliënt(e)
treedt in nadat is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning, en betaling
uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is. Indien Praktijk Dieuwertje echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren en Cliënt(e) komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Cliënt(e) worden verhaald. Cliënt(e)
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig
annuleren van de afspraak, is Praktijk Dieuwertje gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid
en billijkheid aan de Cliënt(e) in rekening te brengen. Bij het deelnemen aan een training worden er op
dat moment afspraken gemaakt over betaling. Wanneer u tijdens deze training het af laten weten,

al is dit,  24 uur van te voren zal u niet uw geld terug krijgen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1 Het door in het kader van de overeenkomst Praktijk Dieuwertje geleverde blijft eigendom van Praktijk
Dieuwertje totdat Cliënt(e) alle verplichtingen uit de met Praktijk Dieuwertje gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.

2 Het door Praktijk Dieuwertje geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt(e) is niet bevoegd om het
onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3 Cliënt(e) dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Praktijk Dieuwertje veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Cliënt(e)
verplicht om Praktijk Dieuwertje daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Cliënt(e) zich
om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Praktijk Dieuwertje ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Praktijk Dieuwertje
gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Cliënt(e) zich er jegens Praktijk Dieuwertje
bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4 Voor het geval Praktijk Dieuwertje de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Cliënt(e) bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Praktijk Dieuwertje en
door Praktijk Dieuwertje aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Praktijk Dieuwertje zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1 De door Praktijk Dieuwertje te leveren zaken (synoniem diensten) voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden

2 Indien vaststaat dat een geleverde dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Praktijk Dieuwertje de gebrekkige dienst binnen redelijke termijn na melding trachten te herstellen. Cliënt(e)
verklaart zich bereid een klacht in eerste instantie aan de interne klachtencommissie van Praktijk Dieuwertje
voor te leggen.

3 Indien komt vast te staan dat een klacht (van welke aard en of bij welke gremium dan ook ingediend)
ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de (interne)
onderzoekskosten, waaronder expliciet de kosten voor medische en/of juridisch bijstand aan de zijde van
Praktijk Dieuwertje daardoor gevallen, integraal voor rekening van Cliënt(e). Praktijk Dieuwertje wijst er op dat
met name na afwijzing van de eerste klachtinstantie, de kosten van een tweede gelijksoortige klacht bij andere
instantie met zekerheid zullen worden teruggevorderd.

4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Praktijk Dieuwertje en de door Praktijk Dieuwertje bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, een half jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1 Indien Praktijk Dieuwertje aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.

2 Praktijk Dieuwertje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Praktijk Dieuwertje
is uitgegaan van door of namens Cliënt(e) verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3 Indien Praktijk Dieuwertje aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Praktijk Dieuwertje beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4 De aansprakelijkheid van Praktijk Dieuwertje is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval.

5 Praktijk Dieuwertje is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Praktijk Dieuwertje
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Praktijk Dieuwertje toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Cliënt(e) aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Praktijk Dieuwertje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7 De eerste afspraak is een ‘oriënterend gesprek’ van maximaal een half uur en dient uitsluitend om vast te
stellen of eventuele vervolggesprekken zinvol zijn en om te bepalen of de bereidheid bij partijen bestaat om
een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Genoemde afspraak is nadrukkelijk geen zogenoemd ‘intakegesprek’.
Praktijk Dieuwertje kan zonder opgaaf van redenen besluiten geen overeenkomst aan te gaan en
kan juist vanwege het korte en oriënterend karakter van dat gesprek op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele (vermeende) gevolgen van dat eerste gesprek.

8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Praktijk Dieuwertje.

Artikel 10 Vrijwaring
1 Cliënt(e) vrijwaart Praktijk Dieuwertje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk Dieuwertje
toerekenbaar is. Indien Praktijk Dieuwertje uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is Cliënt(e) gehouden Praktijk Dieuwertje zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt(e) in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is Praktijk Dieuwertje, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk Dieuwertje en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt(e).

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1 Praktijk Dieuwertje behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Praktijk Dieuwertje heeft het recht de
door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt(e) ter kennis van
derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk Dieuwertje partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2 De rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Dieuwertje is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Praktijk Dieuwertje het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met Praktijk Dieuwertje

3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.